elhacker.net cabecera Bienvenido(a), Visitante. Por favor Ingresar o Registrarse
¿Perdiste tu email de activación?.

 

 


Tema destacado: Recuerda que debes registrarte en el foro para poder participar (preguntar y responder)


+  Foro de elhacker.net
|-+  Seguridad Informática
| |-+  Seguridad
| | |-+  Criptografía (Moderador: kub0x)
| | | |-+  descifrar codigo
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
Páginas: [1] Ir Abajo Respuesta Imprimir
Autor Tema: descifrar codigo  (Leído 5,107 veces)
bladewar

Desconectado Desconectado

Mensajes: 1


Ver Perfil
descifrar codigo
« en: 7 Abril 2013, 20:24 pm »

CHDMP_DATA = "310VkZVW5ZEVipFbYd1VKdVYDJVMUBTNwY1T0VkY5FVMNZnQUV1TSd0VSZVVNJXNrJ2dkFTV5BzailGcFNmcOZ0Y1UlVZdkSxEWVORkY3VkVUNHZGZVe4JTYPp1aVZkUGN2TKRVWPhXbNlmRIJ2dR12UPZVRWdXNwIlT1UkY5l0VjNnQEp1S1UlUVJkbUhlWsR1cKpWW4h3RNtGcrR1cwxWZzJEVV9kUHdlUWVVTyVzaVdHZxUVewsmYpBXRjJnTGNWNVZVWhpEbWVlVqZ1cG12UPhWMVFTWrZFaa5WVXJFblNnVWpFV4d0VUJEWPZlRtF1dkFTV2g3VWxmTGNWWOZ0Y1UlVZNkQzYFVwhkYWZlMV9GaxU1dsRlVopURjhlTW5kboZVWLh2RXJlVV10dR1GZTplRWdHbUJGb4dkY5VUbjNHdtR1S4dlYVZEVSdkSGV1cKRkW3h3VSdFdFJWeRZkTrhmVZtUNwEGVCh1TGZVbRNlVGZleRd0VoBXRhJnUWN2c01GVLVTVWVlQIpVWG12UvRnMVhHeyE2TwtGVWJlRjtGaWl1SoJTYTZESiJXNrN1TWZkV3J1RXhGcrVlcOZ0Y1UVVaNDZXJVVC5mUGpEbUtGaWVFesRUTOBXRilXUx0kdCRlVVhXbNlmRIJmRW1GVTZERWdnUHdFawtWVy5kRjVTVVple3JjVUxWRjJnRtNVYSFTVFZEVWhmTEJGWOZ1UxM3VZtEcGZFVSVVTWZkMNNHZxUlSwFTYoB3aXVlTGJFeVZVWzQ2VSVlQuJlRKxGVrhmVVhHbUJFbwZ0YY5EbN5UNtl1SCNTYUJEWPZlRtJ1dkZkVxE1VihWNFJWeRd0YzZ1aVxEet1UVSRkWZZUbT9GdyUFe4JTYPB3aUZlUGN2aoZVWLhmMhVlRIJmc1s2UPZlRWdnUHdFawVUYypkVjNHdtR1S1UlVVJkbRVEZWJ2ToFTVxcXbWxGZGp1VkFDZahXbZFHaYJGVCh1TyxmRlplVFZ1dGRlUUB3RlhkVHN1SxclWMhXbNVlT6JmVWJDVvhWMVdHbE10T0tGV4VFbSdnVWlVUKtWZrJESiZkWxM1cKRkV3VDMSdVNFJGSxU1U0YlVZtkSWZVVWRVTGpEbUNnSqllMZFjVopkbWJnVGNWNjtWVQVTRXRlVqZ1VG1GZ3RWMVFTWwEGa1U0YZZkVjNnVxQFM3JjVUJEVWJnRtNVYwNTWxgnMhRlTGRGWOxWTyZ1aV5EeyYVVOhkYyVzaT9kQEZFM3dUTWFTbUllTGNGeVZFVLJEWiVFbzEmVGdUVrBnMVVVNrZ1U0VkY5FlVOtGaWl1SKZkYUJEWPZlRtN1U4dkVxc3RihWOFJGSxU1U0YlVZ9kSxEWVkNTYGpkRVNnSqllMZFjVopkbWJnVGNWNjtWVQVTRXRlVqZ1VG1GZ3RWMVJTWrJ1U5UkY69mVjNnVxQFM3JjVUJlaUhkWsR1VSFTV3xGRN9EdrRFeVxmU3ZlVZFlSrV2aChkYGpVMTNnSEZ1daFTYslTRhpXRXN2cWFDVwcnMWRlVqZ1cG1GVLJlVWhHeyE2TwhlTY5UMTtkRUl1SwZkVWZVRlZlRtRFNkFTV5N3VWhWNrJVVOZ1YxUVVUtUNFJWYwhkYWZUbUdkUxUFeGRlVOBXRilXUx0kdCRlVVpVMhRlQY9kRxATTzRWMVZlQYZFaCZkYY5kVWFTVWp1SKZkYVJkbRVkTWR1ckFTVWZleh5kWGNGWOxWTOVTbZtkQzEmVKhkYyVzaVNlVFZ1dGRlUpB3aXVlTGNGeVZFVhpkRiVlQuFVROZFVzRGbVZlRUZlTw1WV3FlRjVDMXp1c41WTop1aTdlRtR2U0dkV2g3VWxmWGJWeJd1YzZVVadkSGJWVwNTW0ZUbTNnUVp1d4JTYspURjllUW50R4dVWLBHblpmVIJmcOFTVwQWMVlXVrJ1UxUkYYJVMjNHdtR1S4d0VV5EVNJnRtR1QSFTVVBHbNpGcFJGdSxWZyh3VZtEcsVmaWhkYy5UMVBDZxUVeVtmUTFTRihlUxM2c01GVLh3ViVFczE2cG12UzJVVadHeyEGbaxWVzJlRjVDMXp1c41WTop1aTdlRtR2U0dkV2g3VWxmWGJWeJd1YzR3VadlSGJWVC5WUF5kVUNHZxUlRGRlVOB3RjhlUGNWNwclWzhXbNhmWrN1VG1GZ3RmRWZDeXZFbaZkY5l0VjNnVWp1QKZkYVB3MhJnRtN1cSVlW3h3VWxmWrV1cSZVZ3N3VZtEcsVmaWhkYy5UMVBDZxUVeVtmUTFTRihlUxM2c01GVLhnMWVlUqZ1cGJDV3hWMVVFcs1kawVkYYJlRlJnVrV1TCh0VUJEWPdHNwM1TGRlVHJEWWhmQsFlNSd0YzZ1aWxEet1UVChkYGpVMUNHaWVlMFRlVoR2MaZkUGN2V0dVWPB3alplVV9kVG1GZ3hGbXdnUzY1UOZkY5l0VSFTQ6l1S4d0VXJEWPRnRtN1boFTV4ZFRN5UNHNGWOZlTuhmVZtEcFZ1VWZlTGFzaTNnSEZle4cUTWJFbWJnTGNWNVVFV6dnMWRlVGNmVGdUVzRWMWZlVUZlTKZ0YY5kVO5GaWl1SoJTThZVVOZVNrN2dkFTV5BzailGcFNmcWx2YzRXbUNlSWJVVChVTGpUbTFmUxUVVGRlUPpEbVhXUW1kcCRlV0VTRXRlQY1kcxsmY3VzRWdHbUJGb4dkY5VUbStkWWllMKFTYVBHSiZlVtZ1cKpWW4h3VWxGcsV1dRxWZyJEVWRXNFdFVChVT3FVbWdXNHZlM3dlVoJkRaFnTGZ1TaxWVMhXbNVlVEpVWG12UThnMVdHbUZFawtWVWJlRl5UMXp1T4JjUOxWRlZlRtN1U4dkVxkVVSNlQGJWeJ1mTXRmVZlnWxEmVCh1TIpUMU9EaxUVMZxmVopFSjhlTW50V4dVWPJlMNFmRIJmV5UkTzRWMVJTWwEGb1smU2wmVjNHdtRlNWpnVUR3aThXRtNVYSZlVGhGWWhWNFVGWOxWTyZlVa9kUHdVVWZlT3BzaT9EetdlN4dlVoVTRjpXRXNGeBRkWLhXbNVlT6J2dVZkVXRnMVdHbUJlTORkYY5kVWdnVWlVU4JjVUpFVNZVNrN1UWZkV3pURSRVMFJGWaZ1Y4VVVUFmQzYFVKRFV1pUbTdHdXZVe4JTYPpEbVZkUGNGeVtWWLBnRWRlUW5kVW1WV3FzRWdnSFJFVxUkY59GbOFTVVp1S41WTV5keidXVGZ1V0JTV3xGVS5kTEJGWOZlV3ZlVZFFet1UYaRlTGZVbT9EetdlN4dUTSlzaTZjRXN2c01GV2YleWRFdrNFeF12UhJlVWZEaYZFa1UUZY5EbNJnQUVFUwtWZoZESiZVOF50ckFTVyk1aSdVNFFWWOZ0Y1EkaUxUNV1kVaV0YWZ0RVNEcIp1d4dlUXRXRilXUGNGeVtWVQh2RXNlRIJmV5UkTzRWMVFTWGJGa1U0YZpkVjNHdtRlNWpnVUR3aThXRtNVYSZlVGhGWWhWNFVGWOxWTyZlVZ9kWFZFVaRVTGZVbT9EetdlN4dlVoVTRallVWJVNVZVWyIESXFmQIRGWKFTVzpkaZZkVE1kawVkYZplRjVDMXl1S4d0VSZVVOZUNrN1T412V2g3VWhWNrJVVOZlUxUlVatEet1UVOpnY3VlRWdFdyU1dsRlUO5ERihlTWZ1dWZVWRhnMWRlVW5kVW1WV3RmRWdnSFJFVxUkYYpkVjFTVrR1QCNjVUpEVUVnStN1d0dlV5hnMh9kSsVlRSZ0Y4V1aZtEcGZFVSZVTyFzaiNlVGZ1dKVkUUFTRihlTs5UMzdFVTJ0MWRlSURVdK12U3R3VWlHeyE2TKxWVGJlRjhXVrl1SwZkVUJEWNdHMrd1U0dkV3pURSRVMFJGWKZlV4N3VUdkQzYFVKRFV1pUbTdHdXZVe4JTYPpEbVZkUGNGeVtWWLBnRWRlUW1kRW12VTplRWdnSFJFVxUkYY5kVWFTVWp1TChlYVJEWPRnVHJ2cKRVWHB3aWhmWuVlcSxWZzZlVadFet1UaGhkYWZVbWdHZGZlM3dkYoBXRiVkVHN2cWZlWXJ0MWVFcYZ1cG12UhB3MZFDeyEGVOZEZY5EbNZkWrVlT4JjVV5ESiJXNrN1ckZkV0QnMhxWOrJVVOZkVhpkeZtEeyYVVkhlVHpkRVNnSqllMZFjVopkbWJnVGNWNjtWVQVTRXRlVqZ1VG1GZ3RWMVFTWrJ1V5sWVV5kRWFmS6l1S4JjVVh2MhZkWsR1coFTV3xGRN9EdrRFeVxmU3ZlVZFlSrV2aChkYGpVMTNnSEZ1d4dlUXlTRillSWNGeVZVWzQ2VSVlQIJmRKFDVHBHWXhHeyE2TwhlTY5UMTtkRUl1SwZkVWZVRlZlRtRFNkFTV5N3VWhWNrFVVaxmTxUlVZNDZHJWYwhkYWZUbhRTMXVVM4JTYPBnbSVFcGN2cGRVWLBnRWJlVFVmVG12V0QWMVlXVVJ1UxUkYIVzajNHdtR1S4d0VWBHWOd3asR2dotWW1QXbShWOV5EWOZlTuhmVaNHeyYFWKhkYyVzaSdXMHZlN4dlVoRmRilXSt5EeVZFVDpkVWVFcIJmVGdlVzpkaZhHeXZFVWRUT5tGbjFmVsl1S4dkUsZlaWhlRtdFMkFTV5VVMhhWOrRVWOZ0YhplVZJjQIdVVSpmUGpEbU9EaxU1dKxmVopFSjhlTWJFNKpmVwh2ViJlUFN2RKdkTrZVMVdlQYJFW0dUZYVTVlpEZWl1MkdlUV5keiZlRyU1cKpWWWZkeh5kTEJGWOZ0V3ZlVZFlSFZlUWVVT31UbTNHZrZ1dsRlYoB3aVZkSHd1UKRVWIJlMhhVNtJFeZZVWrpERadlSxY1akVVT5tmVkFmWslFcKtWYTJFSiZVOF50cox2V3h3VNhGcrdVVKZ1YxEkeZtEeXJ2VCh1TIpVMUtGaWVlRohlVoJkejhlTs1kcCRlVUpFbiZlVuRFSGJDVPpkeZZnV6FWawVkYFZ1VOdFZWlVYSNjVUpEVWJnRyQ1ToFTV3BHbWhmWuVlcSFTTHZ1aV9UNFdFVC5WVXZUbkdHZxUlUChUTOZ0RilkSHd1SkVkWIZkaNplQuFVROZFVrBnMVdHcrZFaa5WVXJlVlpGaWl1SSdkYUJEWPJnVtJ1UWZkV6F1RXhGcV9kcOZ0Y1UlVZNFau1kWKRUY1FzahtmSEp1V41mVrRGShdFZsJ2USxmVoZFViRFbGJ2VGJDZupFMWZDeXZFbG1WUZVTRkdnWWllMCh0VhJESaVXMVF2dx0WVJBHMSlGdFJWeRZ0YXh3VUFHcxEWVOhkY31UbTNnSUdlewZUTTxWbVlkVHd1RxclWUZleWRlS6F2dVxGVz5EVXhHaI10aCRFVWJlVNdFdXl1S1U0VUZFRihXTyM2a4JjV49WRilGcsJVRKd0ULpEVZxEet1UVC5mVyZUbUdHaWZlRGRlVo5ERihlTW5UYGpmVhVTRX5kUIJmc1s2UPZ1aXJDcG10UsdUY0JFbl5EZVlFT1UkYhBHSidXVxE2QoxGVwIkbWhmWINWWwZ0Y4VFMVFHaYJWVshFVYZUbkNlWGZlN4dUTShWbXlVNVVmSkZlWMhXbNVlTEpVWG12UThWMUBDcwIVaOhlTY5EbNZkVrVlT4JjVVh2aThkRyQ1Twh1V3xGVihGcFF2cKx2YXZEVWpnSFJ1VSZ0Y3VkVUNnS6lVWatWTqJlaTZDbGNWNjtWVPVTRXRlQuNFSGdUZqhnMWdHbUJGawVUYzplRk9UMykleoJTYaJESallRtN1bxITVaJkbWtGZFp1drxWT0QGbZBnSrFWVWhkYyVzaRNlVFZ1dSJTTXZUbTFnWGN1SkZVWyokRNVlTEpVWG12UzVTbVVDdtJVa0VkY5FlRj9GcYlVcChlYUJVRlZlRtF2a4JjV49WVNdlRHJWdOZ0Y1UlVaNDZXJVVC5mVyFzaXVzYrlVWChkYORXRilXUWF2U10WWLJ0MhRlQY9kcxATTzRWMVdkQYZFaCZUYZJlVjFTVWR1TCNjVVJkeZhkSsR1aoVFVKhGSN9EdrRFeVZ0Y1AzVaBVNFdFVSt2UXZUbkNlWGZlM31mUXlTRjllTWJVNVtGVDpkVWVlV6pVWWdkYzpEVZlHeyE2T10WVGJlRjdkRUl1SwZkVTpFVNJXMrZ1doZkVxElMSNlQGpVWGZlVhpkeZZjV6ZFV0V0YWZ0RVdFcIp1d4dlVTRXRilXUG5EezdVWQpVRWVlRY1kR1smYTZlRWpXSFJFVxUkWx5kRW9kWWllMKxmVV5ERallRtN1V0JTV3xGVSxWNFNGdSZUZ3N3VZ9kSsVWYWVVT3FlMk5mVFZle4cUTWJlRilXSXZFeVVlW6dnMWRlWFNmVGdUVvhmRWhnVUZlT1U0YYJlRNpGZrV1TSd0UOxWRldHNwM1TGRlV3xmeSdVNFJmeRd0YzZFbVxEet1UVSRVTyZkMUdkUGZFeGRlUPVTbVZlUx00QSBTVOJVbhRlUsR1VG1GZTplRWJTUHdFawtmVy5kRjVTVVp1TChlYVhGSNJnRtR1Uw52VGZERNtGZzolRSFTT2JEVWVFet1UaWVlTWFzahNlVFZ1daVVToB3aXVlSs5EezdFVXpEbWVFazE2RKxGVrhmVVZFcs1kawhlTY5UMTdnVWlVUKVkVXZlVPdXTtN1T0dlV3xmeSdVNFNWWkZlVxM3VatkSG1UVCRlUGpEbUNnUVpVMZFjVopESkhlTs1kR4dVWQp1altmQIJmVKFzUzpERWBTR6FGa5smUVpkVWFzcXR1QKZlVV5kaRVkTWR1awJTVVVzaWhmWuV1VSFDZGZ1aVFVNFdFVSt2UXZUbkNlWGZlM31mUXlTRhllWWNWMBRkWDpkVWVlV6pVWWdkYzpEVZlHeyE2TatWVyJlROdkVrVlT4JjVWpESiJXNrJ1doZkV1YlRixWNFJmevZlU1EERaNkSGJWY0dUYZZUbTdHaFpVWatWTqJlaTZDbGNWNwclWZJVbhRlUsV1VG1GZTZlRWZDeXZFbKZkY5l0VShXQ6l1S4JjUXJEWPRnRtN1c01WVwgXbSpmUEp1Vsx2YhJkaVhGaYJWVsVkY3VkMWtmVxUFeoJTTXBnRjVnWGR2cWFDVwc3RXFmQuFlNG12UhJFbVZEaYZFa1UEZY5EbNZlVrVlT4JjUPpESiJXNrN1TaZlVxk1aldFcGNWdOZkVhpkeZZjV6ZFV5U0YWZ0RVtmTEp1d4dlUTRXRilXUx00aoZVWLxmehRlQY9kVG1mYXpVMWdHau10Us1WU1ZlRXNnRUlFWwtWZaVzVNJXMVF2V1cVVVhXbWxGazk1VkxmT3JEVWRXNw0kaWhkYyJVMTNnSEZ1MWVlUTVzaUllTW50RaZVWyoEbWVFcIJmVGdlVzpkaZhHeyEmU0VUYzxWMiFTVwU1SodlYUZlbURnUyQ2aaFjV5h2MWlGeHFGdSZFZzZVMUBzdHdVYC5WU2YUbTFmUWZlRGRUTr5ERihlTWJ1dWZVWRhmMNtmQIJ2dRFzUzpERWdnWrZ1VwZlT0pkVl5EZWl1MkdlUV5keidXVWZ1cKpWWGZFRNtmSrVlRSZ0Y4FEVZtEcGZ1UWVUZWZ0RNpHZxUVezdUTS5kRlRHZGd1daZkWQhWbWhlQuFVROZFVrBnMVVlSsZFaa5WVyJVMNdkVrVlT4JjVVpESiJXNrJ1UWVkV3pEblhGcrdVVOZkVLh3VaREatZFWK52VyFzahNHZVRlSohUTPR3aUdkWGNWNjtWVQJ1RXJlVFVmVG1GVwQWMVlXVWJ1UxUkYIVzajNHdtR1S1UkYWplaTZEZsdFMx0WV1EzaNFmSGp1ckxmYHh3VUBnQuJmUSx2UIZ0VNpEcXdlMBhUTWFTbUpXTXR2c0dkVMhXbNVFZYJlRKxGVPhWMVFTWrZFaa5WVXJFblNnVWllV41WTpZESiZlTxI1SSFjVyAXMh5EcHJGSxU1U0IkaUxUNrJ1VCh1TIpUMUtGaWVlRohlVoVTRkhlTs1kVWtWVOhnMS9kSIJmc1s2UPJEVWZnVE10UodUY0JlVTNnQUlFWSdlVUpESiFXMrF2akVFVZhXbWtmVUNlNsZ0YDJFMV5kUtFGVSxWVXZUbkNFdHZleZVlUTFTRihlUsN2c01GVHpkVSVlQuVlNG12UhJVMVVlSsJFakhUYXRGbOdnQUZFd1ATTqZFSiJnUxM1cKRkVzYVVSNVNrRVWOZlTHplVZJjSsZVVwhkYWZ0VWNnSqlFe4dlUX5EWNRHbsJ2VWxWWxpEbiNFbYRFWGJDZuZVRWpHOH1kVWZkY5l0VShXQ6l1S4d0VWJEWPhkSsR1ToFTV3pEbWhmWINGWOFTU3ZFMWBHaXJmVoxWVYZlMStEcYdVdaVVTXh2RjVnRsVmSkZkW6ZkeWhFcud1cxsWYzRWVUpEaI10T0tGVHplRjVzYrZ1T1U0VUZlaSdlRtR2UaZkV2g3VWhmVGJWeJd1YzZ1aVhFaHJGWWRkYVpUbTNnUVpVMZFjVoR2MjhlTs1kVWtWVOhnMWVlSIJmc1smUTZVRWdnSsVGawt2VV5kRWtEeXpFUS1mUhpESiVlStN1cSVlWxkVMWhGZzMGWOxWTWZ1aV5EeyYVVKhkYyVzaSNlVFZ1dKxWZoB3aXVlTGZ1UaVVWwElMhpVOHN2dVZlYP5keZFDeyEWV0VkY5FlROtGaWl1SKFTYUJEWPZkVy00ckFTVRJEWWhmQGJGSxsmVzZkeZBTUtZFW10mU4llVZtGZWVlSwBjUolTRadFZs50dCRlV0VDMNpmVIJmcSFzUzpERWBTUHdFawtWVy5kRjVTVVple3JjVUJkRjZlRHV1ckZlVYJEWNpGZV1EWOZlTuhmVaNHeyIlTKhkYyVzaRNlVFZ1dGRUToB3aXVlRWJFNWZVW310MWRlS6F2dVZkVwQ2aZVDbwI1akt2U2wmRjNkUwUlTS1WYUJFbVdlRtR2doZkV6lVVSNVMFJGWSx2YzRXbU9kSWZVVORkWZZUbTVzcyU1dsRlVopkbWJHZxQ2cw5mVwhmMSpmVFJmcSJzUPJVMWlXQI1kVx0WVIZ1RjNHdXlFWWpWTaZlaXdlSXF2dktWWxgnMh9Ecud1RkxWZzZlVahWNFNVastGV5lkMUFzYxUVewU0VOhGbThVMFZFeBpXWzEzaWVFcuFlNWxGVTRWVaFTUtJ1aatWVGJlRNdlVrVlTKZ0VTZlRhdEcGVmW412V"
CHDMP_KEY = "fc8ef61ec55eaad8e4a3023e462699024830b340"

 en teoria   es una encriptacion bas 64 y sha 1 para el key pero no tengo mucha idea.

local myJSON = json.json
CHDMP = CHDMP or {}
local private = {}


function private.SaveCharData(data_in)
    private.ILog("....................................... ");   
    CHDMP_DATA  = b64_enc(data_in)
    CHDMP_KEY   = Sha1(data_in)

dentro del codigo creo que esto define la codificacion pero no se decodificarlo ,y he utilizado herramientas online de decodificacion pero no es reconocible el resultado.

a ver si alguien sabe como hacerlo de una manera que pueda entender ..gracias


En línea

Páginas: [1] Ir Arriba Respuesta Imprimir 

Ir a:  

Mensajes similares
Asunto Iniciado por Respuestas Vistas Último mensaje
descifrar password con código VB6
Programación Visual Basic
AlfonsoGarcia 2 2,319 Último mensaje 4 Marzo 2013, 19:45 pm
por AlfonsoGarcia
descifrar CODIGO FUENTE DE UN .EXE
Programación Visual Basic
GkRock 2 5,829 Último mensaje 19 Mayo 2014, 16:11 pm
por Miseryk
[AYUDA] descifrar código PHP
Programación General
datasoft 8 3,941 Último mensaje 22 Junio 2014, 19:35 pm
por datasoft
Descifrar codigo web
Hacking
jhone187 5 5,413 Último mensaje 2 Diciembre 2014, 21:55 pm
por jhone187
Sigue el drama de Ashley Madison: un error de código permite descifrar 11 ...
Noticias
wolfbcn 3 1,430 Último mensaje 11 Septiembre 2015, 15:58 pm
por engel lex
WAP2 - Aviso Legal - Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines